Zhvillues i aplikacioneve

Fusha kurrikulare

Lëndët e përgjithshme dhe modulet profesionale

Lëndët e përgjithshme

Klasa 10

13

(455)

Klasa 11

11

(385)

Klasa 12

11

(352)

Gjuhe the komunikim

Gjuhë Shqipe

Gjuhë Angleze

Gjuhë e dytë e huaj (Gjermane)

3

(105)

2

(70)

-

-

3

(105)

2

(70)

-

-

3

(96)

2

(64)

1

(32)

Matematik

Matematik

3

(105)

3

(105)

3

(96)

Shkencat natyrore

Fizik

2

(70)

1

(35)

-

-

Shoqëria dhe mjedisi

Edukatë qytetare

1

(35)

-

-

-

-

Shëndeti dhe mirëqenia

Edukatë fizike dhe shëndetësore

2

(70)

2

(70)

2

(64)

Jeta dhe puna

Modulet profesionale

Ekonomi dhe ndërmarrësi

Përpunimi dhe evaluimi i të dhënave

Implementimi i modelit të të dhënave

Kodimi dhe kompresimi i të dhënave

Realizimi i infrastrukturës së TIK-ut

Instalimi, konfigurimi i shërbimeve të serverit

Implementimi i sekuencave të programeve procedurale

Programimi i orientuar në objekte dhe i bazuar në specifikime

Realizimi i detyrave të TIK-ut në mënyrë të pavarur

Implementimi i interfejsit të përdoruesit

Realizimi i një web aplikacioni

Integrimi i bazave të të dhënave në një web aplikacion

Programimi i orientuar në objekte (pa trashëgimi)

Programimi i orientuar në objekte (me trashëgimi)

Zhvillimi i bazave të të dhënave

Implementimi i sigurisë së aplikacionit

Menaxhimi i projekteve të TIK-ut

Dizajnimi dhe implementimi i orientuar në objekte

Automatizimi i proceseve me gjuhë skriptuese

Integrimi i përmbajtjeve multimediale në web faqe

Udhëzimi i përdorueseve për përdorimin e resurseve të TIK-ut

Realizimi i aplikacioneve të mikroprocesorit

Përshkrimi i proceseve të biznesit

Dizajnimi dhe aplikimi i strukturave të të dhënave dhe algoritmeve

Zhvillimi i softuerit me metoda agjile

Përdorimi i MS Office- certifikimi me ECDL

Përshtatja e aplikacioneve të e-biznesit

Zhvillimi i sjelljes në ekip

Implementimi i aplikacioneve mobile

Krijimi i web faqeve interaktive

18

(630)

-

-

20

70

20

70

20

70

20

70

20

70

20

70

20

70

20

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

(70)

-

-

-

-

-

-20

(700)

1

(35)-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

(70)

-

-

-

-

-

-

-

-

2

(70)

-

-

-

-

-

-

2

(70)

-

-

2

(70)

2

(70)

2

(70)

2

(70)

1

(35)

-

-

2

(70)

-

-2

(70)

20

(640)

1

(32)-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

(64)

2

(64)

2

(64)

2

(64)

-

-

2

(64)

2

(64)

2

(64)

-

-

2

(64)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

(32)

2

(64)Pjesa zgjedhore

Modulet zgjedhore

Krijimi dhe publikimi i webfaqeve

Instalimi i pajisjeve kompjuterike

Përpunimi i bazës së të dhënave me SQL

Shfrytëzimi i avancuar i MS Office

1

(35)

1

(35)

1

(35)

-

-

-

-

1

(35)1

(32)

-

-

-

-

-

-

1

(32)


Totali i lëndëve të përgjithshme dhe profesionale

32

(1120)

32

(1120)

32

(1024)