Sistem te TIK-ut

Fusha kurrikulare

Lëndët e përgjithshme dhe modulet profesionale

Lëndët e përgjithshme

Klasa 10

13

(455)

Klasa 11

11

(385)

Klasa 12

11

(352)

Gjuhe the komunikim

Gjuhë Shqipe

Gjuhë Angleze

Gjuhë e dytë e huaj (Gjermane)

3

(105)

2

(70)

-

-

3

(105)

2

(70)

-

-

3

(96)

2

(64)

1

-32

Matematik

Matematik

3

(105)

3

(105)

3

(96)

Shkencat natyrore

Fizik

2

(70)

1

(35)

-

-

Shoqëria dhe mjedisi

Edukatë qytetare

1

(35)

-

-

-

-

Shëndeti dhe mirëqenia

Edukatë fizike dhe shëndetësore

2

(70)

2

(70)

2

(64)

Jeta dhe puna

Modulet profesionale

Ekonomi dhe ndërmarrësi

Përpunimi dhe evaluimi i të dhënave

Implementimi i modelit të të dhënave

Kodimi dhe kompresimi i të dhënave

Realizimi i infrastrukturës së TIK-ut

Instalimi, konfigurimi i shërbimeve të serverit

Implementimi i sekuencave të programeve procedurale

Programimi i orientuar në objekte dhe i bazuar në specifikime

Realizimi i detyrave të TIK-ut në mënyrë të pavarur

Krijimi dhe publikimi i webfaqeve

ECDL Përpunimi i teksteve me Word

Instalimi i pajisjeve kompjuterike

Instalimi, konfigurimi i sis.operativ

Konfigurimi i LAN-it

Instalimi dhe konfigurimi i bazës së të dhënave

Implementimi i sistemit të backup-it dhe rikuperimit të të dhënave

Menaxhimi i projekteve të TIK-ut

Operimi dhe zgjerimi i rrjeteve

Konfigurimi i shërbimit të direktoriumit

Implementimi i sigurisë së sistemit

Integrimi i shërbimeve të platformave në rrjet

Përdorimi i njësive periferike në rrjet

Realizimi i lidhjes së Internetit për ndërmarrje

Zhvillimi i shërbimeve të reja dhe aplikimi i tyre

Udhëzimi i përdorueseve për përdorimin e resurseve të TIK-ut

Instalimi i serverit të Internetit

Operimi i serverit

Kontrollimi dhe matja e LAN-it

Implementimi i sigurisë së rrjetit

Virtualizimi i infrastrukturës së TIK-ut

18

(630)

-

-

1

(35)

2

(70)

1

(35)

1

(35)

2

(70)

2

(70)

2

(70)

1

(35)

1

(35)

1

(35)

2

(70)

2

(70)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

(700)

1

(35)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

(70)

2

(70)

-

-

-

-

2

(70)2

(70)

2

(70)

2

(70)

-

-

-

-

-

-

-

-

2

(70)

2

(70)

1

(35)

2

(70)

20

(640)

1

(32)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

(64)

1

(32)

2

(64)

2

(64)

1

(32)

2

(64)

2

(64)

2

(64)

2

(64)

1

(32)

2

(64)

-

-

-

-

-

-

-

-

Pjesa zgjedhore

Modulet zgjedhore

ECDL Bashkëpunimi online

ECDL Kalkulimi i tabelave me Excel

Automatizimi i proceseve me gjuhë skriptuese

Të punuarit në Suport

Realizimi i aplikacioneve të mikroprocesorit

Zhvillimi i sjelljes në ekip

1

(35)1


1

(35)

1
1

(32)1Totali i lëndëve të përgjithshme dhe profesionale

32

(1120)

32

(1120)

32

(1024)