Mekatronik

Klasa 10

Klasa 11

Klasa 12

A

Lendet e pergjithshme

14 (490)

11 (385)

10 (320)

1

Gjuhe shqipe dhe letersi

3 (105)

3 (105)

3 (96)

2

Gjuhe angleze

2 (70)

2 (70)

2 (64)

3

Matematikë

3 (105)

3 (105)

3 (96)

4

Edukate qytetare

1 (35)

-

-

5

Edukatë fizike dhe shëndetësore

2 (70)

2 (70)

2 (64)

6

Fizikë

2 (70)

1 (35)

-

7

Psikologji

1 (35)

-

-

B

Lendet e profesionale

18 (630)

21 (735)

22 (704)

1

Bazat e elektroteknikës

2 (70)

2 (70)

-

2

Teknikat e matjes

2 (70)

-

-

3

Vizatim teknik me dokumentacion

2 (70)

-

-

4

Materialet teknike

2 (70)

-

-

5

Detalet e makinave

2 (70)

-

-

6

TIK dhe programim

2 (70)

2 (70)

2 (64)

7

Teoria e prodhimit dhe organizimi i ndërmarrjes

-

2 (70)

-

8

Pneumatikë dhe hidraulikë

-

3 (105)

2 (64)

9

Programet softuerike aplikative

-

-

4 (128)

10

Bazat e robotikës

-

3 (105)

-

11

Bazat e elektronikës

-

3 (105)

-

12

Bazat e automatizimit

-

-

3 (96)

13

Bazat e teknikës së rregullimit

-

-

3 (64)

14

Vizatim me kompjuter

-

-

3 (96)

15

Elektronika digjitale

-

2 (70)

2 (64)

16

Teknologjia mekanike

4 (140)

-

-

17

Mekanike teknike

2 (70)

2 (70)

-

18

Senzorët dhe aktuatorët

-

2 (70)

-

19

Mikroprocesorët

-

-

2 (64)

20

Menaxhim i projekteve në Mekatronikë

-

-

2 (64)

Gjithsejt A+B

32 (1120)

32 (1120)

32 (1024)