Informatikë e Biznesit

Fusha kurrikulare

Lëndët e përgjithshme dhe modulet profesionale

Lëndët e përgjithshme

Klasa 10

13

(455)

Klasa 11

11

(385)

Klasa 12

11

(352)

Gjuhe the komunikim

Gjuhë Shqipe

Gjuhë Angleze

Gjuhë e dytë e huaj (Gjermane)

3

(105)

2

(70)

-

-

3

(105)

2

(70)

-

-

3

(96)

2

(64)

1

(32)

Matematik

Matematik

3

(105)

3

(105)

3

(96)

Shkencat natyrore

Fizik

2

(70)

1

(35)

-

-

Shoqëria dhe mjedisi

Edukatë qytetare

1

(35)

-

-

-

-

Shëndeti dhe mirëqenia

Edukatë fizike dhe shëndetësore

2

(70)

2

(70)

2

(64)

Jeta dhe puna

Modulet profesionale

Ekonomi dhe ndërmarrësi

Përpunimi dhe evaluimi i të dhënave

Implementimi i modelit të të dhënave

Kodimi dhe kompresimi i të dhënave

Realizimi i infrastrukturës së TIK-ut

Instalimi, konfigurimi i shërbimeve të serverit

Implementimi i sekuencave të programeve procedurale

Programimi i orientuar në objekte dhe i bazuar në specifikime

Realizimi i detyrave të TIK-ut në mënyrë të pavarur

Krijimi dhe publikimi i webfaqeve

Instalimi i pajisjeve kompjuterike

ECDL Përpunimi i teksteve me Word

Instalimi, konfigurimi i sis.operativ

Konfigurimi i LAN-it

Udhëzimi i përdorueseve për përdorimin e resurseve të TIK-ut

Përdorimi i njësive periferike në rrjet

Instalimi dhe konfigurimi i bazës së të dhënave (DB)

Operimi dhe zgjerimi i rrjeteve

Dizajnimi dhe aplikimi i strukturave të të dhënave dhe algoritmeve

Operimi i serverit

Përpunimi i bazës së të dhënave me SQL

Kontrollimi dhe matja e LAN-it

Realizimi i aplikacioneve për shumë përdorues

Realizimi i web aplikacioneve

Konfigurimi i shërbimit të direktoriumit

Programimi i orientuar në objekte (pa trashëgimi)

Programimi i orientuar në objekte (me trashëgimi)

Implementimi i sigurisë së sistemit

Analiza dhe dizajni i orientuar në objekte

Implementimi i sistemit të backup-it dhe rikuperimit të të dhënave

Menaxhimi i projekteve të TIK-ut

Të punuarit në Suport

Automatizimi i proceseve me gjuhë skriptuese

18

(630)

-

-

1

(35)

2

(70)

1

(35)

1

(35)

2

(70)

2

(70)

2

(70)

1

(35)

1

(35)

2

(70)

1

(35)

2

(70)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

(700)

1

(35)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

(70)

1

(35)

2

(70)

2

(70)

2

(70)

2

(70)

2

(70)

2

(70)

2

(70)

2

(70)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

(640)

1

(32)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2

(64)

2

(64)

2

(64)

2

(64)

2

(64)

2

(64)

2

(64)

1

(32)

2

(64)

2

(64)

Pjesa zgjedhore

Modulet zgjedhore

ECDL Bashkëpunimi online

ECDL Kalkulimi i tabelave me Excel

Zhvillimi i sjelljes në ekip

Realizimi i aplikacioneve të mikroprocesorit

1

(35)1


1

(35)

1
1

(32)

1

Totali i lëndëve të përgjithshme dhe profesionale

32

(1120)

32

(1120)

32

(1024)