Energjetikë

Klasa 10

Klasa 11

Klasa 12

A

Lëndët e përgjithshme (Gjithsej)

16 (560)

14 (490)

12 (384)

1

Gjuhe shqipe dhe letersi

3 (105)

3 (105)

3 (96)

2

Gjuhe angleze

2 (70)

2 (70)

2 (64)

3

Matematikë

3 (105)

3 (105)

3 (96)

4

Teknologji e informacionit dhe komunikimit

1 (35)

1 (35)

1 (32)

5

Ekonomia dhe ndërmarrësia

1 (35)

1 (35)

-

6

Edukatë qytetare

1 (35)

-

-

7

Edukatë fizike

2 (70)

2 (70)

2 (64)

8

Fizikë

2 (70)

2 (70)

-

9

Psikologji

1 (35)

-

-

10

Menaxhim i projekteve

-

-

1 (32)

B

Lëndët profesionale (Gjithsej)

10 (350)

8 (280)

8 (256)

1

Bazat e elektroteknikës

4 (140)

2 (70)

-

2

Vizatim teknik me dokumentacion

2 (70)

-

-

3

Materiale dhe komponente elektroteknike

2 (70)

-

-

4

Baza të makinerisë

2 (70)

-

-

5

Bazat e elektronikës

-

2 (70)

-

6

Matjet elektrike

-

2 (70)

-

7

Instalime elektrike dhe ndriçime

-

2 (70)

-

8

Makina elektrike

-

-

2 (64)

9

Pajisje elektrike

-

-

1 (32)

10

Rrjetet elektrike dhe largpërçuesit

-

-

3 (96)

11

Automatikë

-

-

2 (64)

C

Modulet e praktikës profesionale (Gjithsej)

6 (210)

10 (350)

12 (384)

1

Punime axhusterie

60 (6K)

-

-

2

Kuotimi në instalime elektrike

12 (1.2K)

-

-

3

Matje elektrike

60 (6K)

-

-

4

Materialet dhe komponentet elektrike

48 (4.8K)

-

-

5

Mbrojtja në punë

30 (3K)

-

-

6

Hapja e kanaleve, vrimave dhe foleve

-

60 (6K)

-

7

Shtrirja e gypave dhe vendosja e kutive

-

50 (5K)

-

8

Shtrirja e kabllove dhe përçuesve

-

60 (6K)

-

9

Montimi i elementeve të instalimit elektrik

-

60 (6K)

-

10

Realizimi i skemave të veçanta të instalimit elk.

-

120 (12K)

-

11

Montimi, demontimi dhe mirëmbajtja e ndërprerësit dhe ndarësit të fuqisë

-

-

60 (6K)

12

Shtrirja e kabllove energjetike nëntokësore

-

-

70 (7K)

13

Montimi i kokave kabllore

-

-

60 (6K)

14

Riparimi i kabllove energjetike nëntokësore

-

-

70 (7K)

15

Vendosja e linjave ajrore

-

-

64 (6.4K)

16

Mirëmbajtja e linjave ajrore

-

-

60 (6K)

Gjithsejt A+B+C

32 (1120)

32 (1120)

32 (1024)