Elektronik

Fusha kurrikulare

Lëndët e përgjithshme dhe modulet profesionale

Lëndët e përgjithshme

Klasa 10

13

(455)

Klasa 11

11

(385)

Klasa 12

11

(352)

Gjuhe the komunikim

Gjuhë Shqipe

Gjuhë Angleze

Gjuhë e dytë e huaj (Gjermane)

3

(105)

2

(70)

-

-

3

(105)

2

(70)

-

-

3

(96)

2

(64)

1

(32)

Matematik

Matematik

3

(105)

3

(105)

3

(96)

Shkencat natyrore

Fizik

2

(70)

1

(35)

-

-

Shoqëria dhe mjedisi

Edukatë qytetare

1

(35)

-

-

-

-

Shëndeti dhe mirëqenia

Edukatë fizike dhe shëndetësore

2

(70)

2

(70)

2

(64)

Jeta dhe puna

Modulet profesionale

Ekonomi dhe ndërmarrësi

Vizatim teknik

Teknologjia e materialeve

Bazat e elektroteknikës 1

Bazat e elektroteknikës 2

Bazat e elektroteknikës 3

Bazat e elektronikës 1

Bazat e elektronikës 2

Bazat e elektronikës 3

Teknologji harduerike dhe softuerike 1

Teknologji harduerike dhe softuerike 2

Teknologji harduerike dhe softuerike 3

Teknologji e prodhimit 1

Teknologji e prodhimit 2

Teknika e qarqeve dhe e matjes

Teknikë e mikrokontrollerit

18

(630)

-

-

2

(70)

-

-

3

(105)

-

-

-

-

3

(105)

-

-

-

-

3

(105)

-

-

-

-

3

(105)

-

-

4

(140)

-

-

20

(700)

1

(35)

-

-

2

(70)

-

-

3

(105)

-

-

-

-

4

(140)

-

-

-

-

4

(140)

-

-

-

-

3

(105)

-

-

3

(105)

20

(640)

1

(32)

-

-

-

-

-

-

-

-

6

(192)

-

-

-

-

6

(192)

-

-

-

-

7

(224)

-

-

-

-

-

-

-

-

Pjesa zgjedhore

Modulet zgjedhore

Teknika e të mësuarit dhe e punës

Përdorimi i MS Office certifikimi me ECDL

Menaxhimi i projekteve

1

(35)

1

35

1

(35)

1

35

1

(32)

1

35


Totali i lëndëve të përgjithshme dhe profesionale

32

(1120)

32

(1120)

32

(1024)